ikun苏-芒果冰

ikun 护kun远航♡

kun&ikun 
这是你在美国的第二天,现在应该倒时差倒的差不多了,但是这几天发生了很多,我们对你很是心疼 可是我们除了这个还能干嘛,真的觉得自己很没有,都不能飞过去保护你,🐣  真希望你看不到那些对你不好的舆论 这样该多好啊 坤哥你一定要等我有成归来,我定会拼死保护你  坤哥你定要好好的

@蔡徐坤   ♡    披金成王  伴坤远航
                                        kun&ikun
                             -kun和ikun是最好的cp